SARANA PRASARANA

Gedung Sekolah yang memadai

 Gedung Sekolah

 

Laboratorium Fisika

Lab Fisika 1

 

Laboratorium Kimia

Lab Kimia